hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Otvoreno pismo Foruma organizacija civilnoga društva i odgovor Zaklade

Ponedjeljak, 14. veljače 2005.  Klasa: 007-01/04-02/PP-6
Urbroj: 07578-05-01
Zagreb, 9. veljače 2005.
Autonomna ženska kuća Zagreb
Centar za mirovne studije
Centar za ženske studije
Centar za žene žrtve rata
GONG
Grupa za ženska ljudska prava B.a.B.e
Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet
Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida
Srpski demokratski forum
Udruga za inicijative u socijalnoj politici
Zamir
Zelena akcijaPoštovane i poštovani,

zahvaljujemo na Vašem dopisu kojeg smo zaprimili 7. veljače 2005. godine, a u kojem tražite naše očitovanje o postupku dodjele institucionalnih potpora za koje je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala javni natječaj 30. lipnja 2004. godine.

S tim u vezi odgovaramo na, u dopisu postavljena nam, pitanja:

1.Sve natječaje koje je Nacionalna zaklada raspisala u 2004. godini temeljili su se na prioritetnim ciljevima koji su zacrtani u Strategiji djelovanja za razdoblje 2004.-2007. godina (objavljeno na web stranici Zaklade) a koji su slijedeći:

- poticanje aktivnoga građanstva, uključenosti u sudjelovanja u razvoju zajednice
- izgradnja kapaciteta civilnoga društva
- razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva
- povećanja utjecaja civilnoga društva u procesima donošenja javne politike
- povećanje javnog utjecaja i javnosti djelovanja organizacija civilnoga
- razvoj socijalnoga poduzetništva i zapošljavanja u neprofitnom sektoru
- povećanje utjecaja civilnoga društva u procesima donošenja javne politike.

U skladu s tim ciljevima kreirali smo 7 natječaja kojima smo namjeravali poduprijeti i unaprijediti snagu, vidljivost i utjecaj civilnoga društva. Strateška odluka Zaklade bila je da se podupre aktivno građanstvo kroz natječaj pod nazivom "Naš doprinos zajednici" za potpore građanskim inicijativama (PP-1) s relativno malim potporama, a s druge strane, da se doprinese izgradnji kapaciteta civilnoga društva putem institucionalne potpore razvoju i/ili stabilizaciji organizacija. Nadalje, svrha natječaja pod nazivom "Zajedno za bolje" (PP-2) je razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva. Svrha natječaja pod nazivom "Programsko povezivanje udruga za reforme koje Hrvatska mora napraviti na svom putu u Europsku uniju" (PP-7) te natječaja "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva" (PP-4) je povećanje utjecaja civilnoga društva u procesima donošenja javne politike, odnosno povećanje javnog utjecaja i javnosti djelovanja organizacija civilnoga. Natječaj za programsko povezivanje raspisan je kako bi podržali i unaprijedili povezivanje, suradnju i dijeljenje postojećih resursa između organizacija civilnoga društva. Svrha natječaja "Od ideje do razvoja" (PP-3) bila je poticanje socijalnoga poduzetništva i zapošljavanja u neprofitnom sektoru u područjima od posebne državne skrbi, otocima i brdsko-planinskim područjima Hrvatske. Prioritete unutar natječaja za institucionalnu potporu razvoju i/ili stabilizaciji organizacije (PP-6) u smislu problemskog područja nije bilo moguće odrediti. No, rezultati prvog natječaja za institucionalne potpore pokazuju širinu problemskih područja koja su financirana tim potporama. Od ukupno 30 institucionalnih potpora koje je Zaklada odobrila u 2004. godini njih 7 su dobile udruge koje se bave demokratizacijom i razvojem civilnoga društva, 3 koje se bave ženskim ljudskim pravima, 1 koja se bavi zaštitom prava djece i žena, 5 koje se bave zaštitom okoliša, 8 koje okupljaju ili rade za djecu i mlade, 3 koje se bave kulturom, medijima i novim tehnologijama, 2 koje se bave poboljšanjem kvalitete življenja osoba s invaliditetom i 1 koja se bavi zaštitom i promicanjem zdravlja.

2.Činjenica da prilikom objave natječaja nije bio objavljen i obrazac za procjenu ne znači da kriteriji nisu postojali jer su oni bili navedeni u natječajnoj dokumentaciji (u prilogu vam dostavljamo prikaz usporedbe kriterija koji su objavljeni u natječaju i onih po kojima se procjenjivala prijava, a koji su identični). U Hrvatskoj niti jedna institucija koja raspisuje natječaje za dodjelu financijskih potpora udrugama, osim Delegacije Europske komisije u RH, unaprijed ne objavljuje obrazac procjene, no Nacionalna zaklada će već u natječajima za 2005. godinu tu dobru praksu Europske komisije primijeniti u svojim natječajima.

3.U obrascu procjene jasno je naveden način bodovanja, a bodovi su se davali sukladno onome što je u prijavi napisano i obrazloženo. Svjesni smo mogućnosti daljnjeg unapređenja samog procesa procjene o čemu je stručni tim Zaklada razgovarao na prvoj evaluaciji natječaja objavljenih 11. lipnja 2004. godine te će biti uključeni u postupke za natječaje za 2005. godinu.

4.Sve organizacije koje su se prijavile na bilo koji od 7 natječaja Nacionalne zaklade u 2004. godini, dobile su dopis u kojem su obaviještene da je njihova prijava zaprimljena, da se vodi pod određenim urudžbenim brojem, da je prijava upućena utvrđenom procjenjivačkom tijelu (regionalnom odboru ili Savjetu - ovisno o vrsti natječaja) te da se očekuju rezultati natječaja do određenom mjeseca (rujan odnosno listopad). Činjenica je da procjene nisu završene u rokovima za koje smo vjerovali da će se moći iz jednostavnog razloga što su dva ljetna mjeseca (srpanj i kolovoz) u potpunosti onemogućili rad stručnih procjenjivačkih tijela Zaklade. I to je nešto o čemu ćemo svakako voditi računa pri objavi natječaja u 2005. godini.

5.Potpuno smo svjesni potrebe daljnjeg rada na unapređenju načina detaljnijeg obrazlaganja razloga neodobravanja financijskih potpora organizacijama koje sudjeluju na natječajima Zaklade. To je vrlo važan i vrlo zahtjevan dio procjenjivanja prijava koji ima višestruke učinke kako na unapređivanje kapaciteta udruga tako i na uspostavljanje i jačanje suradničkih odnosa. Želimo u taj proces i dalje ulagati.

6.Zakonom o Nacionalnoj zakladi i Statutom Nacionalne zaklade propisano je što se smatra sukobom interesa i na koji način se on sprječava. Sukob interesa dodatno je preveniran i osnivanjem stručnih samostalnih tijela koja su procjenjivala prijave i donosila konačne odluke o izboru. Upravni odbor je odobravao ukupne iznose potrebnih financijskih sredstava za te potpore. Osim toga, članovi Upravnog odbora Zaklade koji su potencijalno mogli biti u sukobu interesa nisu sudjelovali u radu tog dijela sjednice Upravnoga odbora. Prema tome, u procesu odlučivanja o dodjeli institucionalnih potpora zloupotrebe položaja u smislu sukoba interesa nije bilo. Mišljenja smo da je prisustvo osoba iz civilnoga društva u najvišem tijelu upravljanja Zakladom poseban doprinos demokratizaciji odnosa između države i organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj. O eventulnoj potrebi uvođenja i dodatnih mehanizama za sprječavanje sukoba interesa, kao i boljem informiranju udruga i javnosti o postojećim mehanizmima, spremni smo razgovarati i saslušati mišljenja stručnjaka.

7.Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva osnovana je Zakonom o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva (NN 173/03), a na pitanja koja nisu izričito uređena tim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o zakladama i fondacijama (NN 36/95 i 64/01). Slijedom navedenih zakona Zaklada nije državno tijelo niti pravna osoba s javnim ovlastima koja bi bila dužna u svojem postupanju primjenjivati odredbe Zakona o općem upravnom postupku (NN 53/91). Stoga, ne postoji unaprijed propisani žalbeni rok ili postupak koji bi tijela Zaklade mogla ili morala automatski primjenjivati. Pritom, općim aktima Zaklade (Statutom, pravilnicima i dr.) Upravni odbor nije ovlašten utvrđivati žalbeni postupak u okviru kojega će za odlučivanje o žalbi biti nadležno neko državno tijelo, niti utvrditi da se protiv akata tijela Zaklade može pokrenuti upravni spor.

8.Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u obvezi je izraditi financijsko izvješće za 2004. godinu do 28. veljače 2005. godine te ga dostaviti Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru sukladno članku 16. stavak 2. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva. Financijsko izvješće za 2004. godinu bit će objavljeno i na web stranici Zaklade kao i u tiskanom godišnjem izvješću o radu Zaklade u 2004. godini.
to se tiče strukture troškova koje Zaklada ima za tzv. "hladni pogon" izvješćujemo Vas da je u 2004. godini utrošeno 1,05% za najam prostora (ured u Zagrebu i 4 regionalna ureda), 3,7% na plaće i doprinose 12 zaposlenika, 0,3% na naknade za rad stručnih ocjenjivačkih tijela Zaklade, 1,38% za opremu i namještaj (što je jednokratna investicija), 1,07% na režijske troškove (za svih 5 ureda) te 0,36% za ostale honorare vanjskih suradnika (prevođenje, programska evaluacija, izrada promotivnog spota i sl.) od ukupnih prihoda Zaklade u 2004. godini.
Zaklada ima 12 zaposlenih osoba koji svoje prethodno radno iskustvo imaju iz sva tri sektora: 4 osobe dolaze iz državne uprave, 3 osobe iz organizacija civilnoga društva, 3 osobe iz poslovnog sektora, jedna (1) osoba iz jedinica lokalne samouprave i jedna (1) osoba sa Zavoda za zapošljavanje gdje je bila u evidenciji nezaposlenih osoba. Zaposlenici u Zakladi po regionalnoj pripadnosti predstavljaju "Hrvatsku u malom" jer su iz središnje Hrvatske, iz Primorsko-goranske županije, iz Dalmacije, iz Osječko-baranjske županije i iz Vukovarsko-srijemske županije. Od ukupnog broja zaposlenih deset (10) je žena i dvoje muškaraca.


U cilju otvaranja konstruktivnog razgovora o promišljanju strategije i politike razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, te prijedloga za unapređivanje rada Nacionalne zaklade kako bi se njena zadaća potpore razvoju civilnoga društva ostvarila što je moguće potpunije,
pozivamo Vas na zajednički sastanak koji će se održati u prostorijama Zaklade u Kušlanovoj 27, u

četvrtak, 17. veljače 2005. godine u 17:00 sati


Sastanku će prisustvovati članovi i članice Upravnog odbora Zaklade, pa Vas molimo da iz Vaše organizacije dođe po jedan(-a) predstavnik/predstavnica.

U očekivanju Vašeg dolaska na zajednički sastanak, srdačno Vas pozdravljamo,Predsjednica Upravnog odbora Zaklade Upraviteljica Zaklade


dr.med. Katarina Kruhonja, v.r. Cvjetana Plavša-Matić, dipl.oec.Prilog
- kao u tekstu
Na znanje:
Ured Vlade RH za udruge
Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade RH
Hrvatski sabor, predsjednik
Ured predsjednika Republike Hrvatske
Hrvatski sabor, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Savjet za razvoj civilnoga društva
Centar za ljudska prava


© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111