hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - O nama - Statut
Statut

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva (Narodne novine, br.173/2003), Upravni je odbor Zaklade, na konstituirajućoj sjednici održanoj 19. studenoga 2003. godine u Zagrebu donio Statut Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva te izmjene i dopune Statuta na sjednicama održanim 27. travnja 2004. godine, 24. svibnja 2005. godine, 7. srpnja 2008. godine, 13. rujna 2010. godine i 2. listopada 2014. godine

S T A T U T
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

(1) Ovim se Statutom utvrđuju pitanja imena i sjedišta Zaklade, svrhe Zaklade, načina upravljanja, imovine Zaklade i druga pitanja koja temeljem članka 18. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva mora sadržavati Statut Zaklade.

(2) Drugi opći akti Zaklade moraju bit u suglasnosti sa Zakonom o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva i ovim Statutom.

Članak 2.

(1) Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska.

(2) Ime Zaklade glasi: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

(3) Sjedište Zaklade je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

(4) Zaklada je osnovana na neodređeno vrijeme.

(5) Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u Zakladni upisnik.

Članak 3.

(1) Zaklada ima pečat. O obliku i sadržaju pečata odlučit će Upravni odbor Zaklade.

(2) Pečat čuva i ovlašten je njime se koristiti upravitelj Zaklade.

(3) Osim Upravitelja Zaklade, pečat Zaklade ovlašteni su koristiti i osoba na koju je Upravitelj prenio ovlaštenje za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačno određenih pravnih radnji, sukladno s člankom 17. Statuta, te predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog odbora, sukladno sa svojim zakonskim i statutarnim ovlastima.

Članak 4.

(1) Zaklada surađuje sa Savjetom za razvoj civilnoga društva i Uredom za udruge dostavljanjem izvješća o radu Zaklade, razmjenom informacija i na drugi način sukladan s temeljnom svrhom osnivanja Zaklade.

(2) Čelnik(-ca) Ureda za udruge te predsjednik(-ca) Savjeta za razvoj civilnoga društva sudjeluju na sjednicama Upravnog odbora bez prava glasa, a u cilju usklađivanja aktivnosti institucija koje pružaju podršku razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

II. ZAKLADNA SVRHA
Članak 5.


(1) Zaklada se osniva s temeljnom svrhom promicanja i razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

(2) Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo, unaprjeđuju demokratske institucije društva, kao i drugim programima kojima se ostvaruje temeljna svrha Zaklade.

(3) Zaklada financira programe iz stavka 2. ovoga članka na načelima javnosti, subsidijarnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti.

III. ZAKLADNA TIJELA

Članak 6.

(1) Tijela Zaklade su Upravni odbor i upravitelj Zaklade.

(2) Pomoćna tijela Zaklade su odbori za procjenu kvalitete prijava na natječaje Nacionalne zaklade te druga stalna i/ili povremena pomoćna tijela koja se osnivaju odlukom Upravnog odbora odnosno, u slučaju operativnih poslova, odlukom upravitelja Zaklade.

(3) Način rada tijela i pomoćnih tijela Zaklade pobliže će se urediti Poslovnikom.

Članak 7.

(1) Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, u skladu s odredbama Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Zaklade.

(2) Odredbe Zakona o trgovačkih društvima o poslovnoj tajni i obvezi čuvanja poslovne tajne primjenjuju se na članove tijela Zaklade.

Članak 8.

(1) Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade, koji ima devet članova.

(2) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

(3) Upravni odbor čine tri člana od predstavnika tijela državne uprave i to po jedan iz središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove financija, središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove i europske integracije i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za obrazovanje, pet stučnjaka iz raznih područja društvenog razvoja i/ili predstavnika organizacija civilnoga društva odnosno drugih pravnih osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i jednog predstavnika lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno članku 5. stavak 3. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva.

(4) Članove Upravnog odbora iz članka 5. stavka 4. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 9.

(1) Upravni odbor Zaklade:
- imenuje i razrješava dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora;
- imenuje i razrješava dužnosti upravitelja Zaklade;
- donosi Statut Zaklade i druge opće akte, njihove izmjene i dopune;
- tumači Statut i druge opće akte Zaklade;
- odlučuje o korištenju imovine Zaklade;
- odlučuje o sredstvima Zaklade kojima se financiraju programi Zaklade, ili daje suglasnost na odluke drugih tijela Zaklade o dodjeli ovih sredstava;
- donosi odluku o osnivanju i prestanku rada organizacionih jedinica Zaklade,
- podnosi izvješća o radu Zaklade Hrvatskom saboru i državnim tijelima, sukladno sa člankom 16. stavak 2. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva,
- odlučuje o prestanku rada Zaklade;
- predlaže Vladi RH namjenu preostale imovine Zaklade u slučaju njenog prestanka rada;
- obavlja druge poslove sukladno Zakonu o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva i ovom Statutu.

Članak 10.


(1) Sjednice Upravnog odbora sazivaju se najmanje jednom u tri mjeseca.

(2) Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora.

(3) Upravni odbor donosi pravovaljane odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora, osim u slučajevima iz članka 6. stavak 2. te članka 9. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, kada odlučuje natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

(4) Odluke Upravnog odbora od općeg značaja za ostvarivanje temeljne svrhe Zaklade, uključujući i odluke vezane uz odobravanje financijskih sredstava za razne oblike podrške Nacionalne zaklade organizacijama civilnoga društva, objavljuju se na internet stranicama Zaklade, u godišnjem izvještaju o radu i na drugi prikladan način.

(5) Odluke iz stavka 4. ovoga članka objavljuju se u roku od deset dana od dana donošenja odluke.

Članak 11.

(1) Članovi Upravnog odbora između sebe imenuju i razrješavaju dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora.

(2) Predsjednik Upravnog odbora saziva, utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama Upravnog odbora, sukladno s odredbama Statuta Zaklade i Poslovnika o radu Upravnog odbora. U slučaju spriječenosti predsjednika, zamjenik predsjednika Upravnog odbora obnaša njegove dužnosti.

(3) Predsjednik i članovi Upravnog odbora obnašaju svoje funkcije bez naknade, ali imaju pravo na naknadu nužnih troškova koje su imali u vezi s obnašanjem svojih dužnosti.

Članak 12.

(1) Svaki član Upravnog odbora predlaže Vladi RH razrješenje članova Upravnog odbora, ako Upravni odbor iscrpi postupovne mogućnosti za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora, a takva odluka nije donesena.

(2) Smatrat će se da su postupovne mogućnosti za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora iscrpljene ukoliko niti jedan od predloženih članova Upravnog odbora - kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika - u ponovljenom krugu glasovanja nije dobio potrebnu većinu glasova.

(3) Prijedlog za razrješenje iz stavka 1. ovoga članka upućuje se Vladi Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana nastupanja okolnosti iz stavka 2. ovoga članka.

(4) U slučaju propuštanja roka iz stavka 3. ovoga članka, upravitelj Zaklade dužan je podnijeti Vladi RH prijedlog za razrješenje bez odgode.

(5) Ukoliko usvoji prijedlog za razrješenje, Vlada RH će imenovati privremeni Upravni odbor Zaklade. U odluci o imenovanju Vlade RH odredit će i rok za održavanje konstituirajuće sjednice privremenog Upravnog odbora Zaklade.

(6) Privremeni Upravni odbor Zaklade organizirati će postupak predlaganja članova novog Upravnog odbora, sukladno s člankom 15. Statuta.

Članak 13.

Odredbe članka 12. stavak 5. i 6., primjenjuju se i ako je Vlada istovremeno razrješila najmanje pet članova Upravnog odbora, sukladno s člankom 11. stavak 2. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva.

Članak 14.

U slučaju ostavke, smrti ili razrješenja člana Upravnog odbora, Upravni odbor predlaže Vladi Republike Hrvatske imenovanje novog člana, u roku od 30 dana od dana nastupanja okolnosti koje su uzrokovale prestanak članstva, sukladno s člankom 5. stavak 3. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva i člankom 8. stavak 3. Statuta Zaklade.

Članak 15.

(1) Postupak predlaganja članova novog Upravnog odbora pokreće se najmanje šezdest dana prije isteka redovitog mandata Upravnog odbora.

(2) Upravni odbor će u postupku predlaganja Vladi Republike Hrvatske članova novog saziva Upravnog odbora, utvrditi potrebna područja stručnosti i specifičnih znanja koja će biti važna za iduće četverogodišnje djelovanje Zaklade i u tim područjima identificirati stručnjake koje će predložiti za članove Upravnog odbora u novom sazivu. Pri tom će se savjetovati sa dionicima uključenim u razvoj i podršku razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Za članove novog saziva Upravnog odbora iz središnjih tijela državne uprave, Upravni odbor će zatražiti imenovanje čelnika tih tijela navedenih u članku 8. stavak 3. Statuta.

(3) U slučaju kada završetak četverogodišnjeg mandata Upravnog odbora Nacionalne zaklade pada u vrijeme raspisivanja parlamentarnih izbora u Republici Hrvatskoj, Upravni odbor će zatražiti od Vlade Republike Hrvatske produženje mandata do formiranja nove Vlade kada će se zatražiti imenovanje članica i članova Upravnog odbora Nacionalne zaklade za novo četverogodišnje razdoblje.

Članak 16.

(1) Upravitelj Zaklade:
- zastupa Zakladu;
- odgovoran je za zakonitost rada Zaklade;
- vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora,
- upravlja poslovima i donosi dokumente iz operativnog dijela poslova Zaklade, a sukladno odlukama Upravnog odbora;
- predlaže Upravnom odboru financijski plan i završni račun,
- podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade,
- podnosi ministarstvu zaduženom za upravu i vođenje registra zaklada u Republici Hrvatskoj, Statut Zaklade i njegove izmjene i dopune kao i sve ostale dokumente koji se upisuju u registar zaklada,
- obavlja druge poslove sukladno Zakonu o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, drugim propisima i Statutom, koji nisu izričito povjereni drugim tijelima Zaklade.

(2) Mandat upravitelja Zaklade traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

(3) Upravitelj Zaklade ne može biti imenovan iz redova članova Upravnog odbora, ali ima pravo sudjelovanja u radu Upravnog odbora bez prava glasa, te pravo predlaganja pitanja koje treba uvrstiti u dnevni red sjednice Upravnog odbora.

(3) Iznimno od odredbi stavka 3. ovog članka, Upravni odbor može odlučiti da Upravitelj Zaklade ne može sudjelovati u radu Upravnog odbora o pitanjima koja se tiču njegovog radnog statusa u Zakladi.

Članak 17.

Upravitelj Zaklade može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačno određenih pravnih radnji.

Članak 18.

(1) Upravitelj Zaklade može u ime i za račun Zaklade zaključiti pravni posao čija je vrijednost veća od 200.000,00 (slovima: dvjestotisuća) kuna samo uz prethodnu pismenu suglasnost Upravnog odbora Zaklade.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, u slučaju da Upravni odbor nije moguće žurno sazvati, a okolnosti slučaja nalažu žurno sazivanje sjednice Upravnog odbora, pisanu suglasnost na sklapanje takvog pravnog posla može dati predsjednik Upravnog odbora, ili u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika.

(3) O odluci predsjednika ili zamjenika predsjednika Upravnog odbora iz stavka 2. ovog članka Upravni odbor se mora očitovati na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

Članak 19.

(1) Član Upravnog odbora ili drugog tijela Zaklade ne može glasovati, odnosno odlučivati o pitanjima u kojima on, njegov bračni drug, njegov usvojitelj ili usvojenik, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, te njegov srodnik po tazbini do drugog stupnja, ima imovinski interes, niti o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je član, u čijem upravljanju sudjeluje ili u kojoj ima imovinski interes.

(2) Član Upravnog odbora ili drugog tijela Zaklade obvezan je prijaviti predsjedavajućem tijela kojega je član sukob interesa iz stavka 1. ovoga članka koji mu je poznat ili mu je morao biti poznat, najkasnije prije glasovanja o pitanju iz stavka 1. ovog članka.

Članak 20.

(1) Zaklada ima svoju stručnu službu.

(2) Ustroj i rad stručne službe uredit će se posebnim Pravilnikom.

IV. OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE
Članak 21.

(1) Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od dva milijuna kuna, koji će se na račun Zaklade uplatiti iz dijela prihoda koji će se u 2003. godini izdvojiti iz prihoda od igara na sreću i nagradnih igara, sukladno s člankom 3. stavkom 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

(2) Imovinu iz stavka 1. ovoga članka osigurava osnivač Zaklade.

(3) U cilju ostvarivanja osnovne svrhe Nacionalne zaklade, Upravni odbor odlučuje o uvećanju osnovne imovine Nacionalne zaklade na temelju praćenja i analize financijskog poslovanja Nacionalne zaklade. O stanju i obliku osnovne imovine, Upravni odbor Nacionalne zaklade izvijestit će najmanje jednom godišnje državna tijela iz članka 31. stavka 3. Zakona o zakladama i fundacijama.

(4) Nacionalna zaklada može gospodarskim iskorištavanjem svoje osnovne imovine i imovine koja joj je dana na korištenje ostvarivati prihode koje će korisitit za provođenje programa i osnovne svrhe djelovanja Nacionalne zaklade.

Članak 22.

(1) Zaklada ima samostalan kunski račun.

(2) Devizna sredstva Zaklade bit će deponirana na deviznom računu otvorenom kod poslovne banke.


V. FINANCIRANJE, FINANCIJSKO POSLOVANJE I NADZOR NAD RADOM ZAKLADE

Članak 23.

(1) Zaklada se financira iz državnoga proračuna na posebnoj proračunskoj poziciji, iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara sukladno s člankom 10, stavkom 1. alinejom 8. Zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama te člankom 3., stavkom 8. Uredbe Vlade RH o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, te od osnovne imovine i drugih prihoda suglasno s člankom 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

(2) U cilju ostvarenja učinkovitih oblika financiranja i samofinanciranja, Nacionalna zaklada može provoditi aktivnosti i programe kojima stječe prihode od prodaje roba i usluga sukladno odredbama propisa koji reguliraju djelovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija, a sve vezano uz svoju osnovnju svrhu djelovanja, i to: organizacija i provođenje seminara, radionica i konferencija uz najam smještajnih kapaciteta, izdavaštvo, ustupanje na korištenje programa u vlasništvu Nacionalne zaklade, inovativni oblici javnih prikupljanja financijskih sredstava za provođenje programa Nacionalne zaklade (samostalno i/ili u suradnji s drugim pravnim subjektima) i druge aktivnosti i djelatnosti čijim prihodima će se financirati programi i djelovanje Nacionalne zaklade.

(3) Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

(4) Nadzor nad financijskim poslovanjem Zaklade obavljaju za to ovlaštena tijela državne uprave.

VI. ODGOVORNOST ZAKLADE

Članak 24.

(1) Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

(2) Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

VII. KORISNICI SREDSTAVA ZAKLADE

Članak 25.

Osnovni korisnici sredstava Zaklade su udruge, zaklade i druge pravne osobe čija temeljna svrha nije sticanje dobiti (organizacije za razvoj civilnoga društva), lokalna samouprava i građanske inicijative.

VIII. PRESTANAK RADA ZAKLADE

Članak 26.

(1) Upravni odbor donosi odluku o prestanku rada Zaklade ukoliko je na kraju financijske godine imovina Zaklade manja od iznosa osnovne imovine utvrđene u članku 13. stavak 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva i članku 21. stavku 1. Statuta Zaklade, a okolnosti slučaja upućuju na nedvosmislen zaključak da Zaklada neće moći u razumnom roku doseći iznos osnovne imovine utvrđen Zakonom i Statutom.

(2) U slučaju prestanka Zaklade, o namjeni preostale imovine odlučuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog odbora Zaklade.

Članak 27.

Ovaj Statut stupa na snagu nakon što ga odobri nadležno državno tijelo.

Predsjednik/-ca Upravnog odbora

_____________________________________________________________________________________________

 • Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave ovjerava da je ovaj Statut sukladan Zakonu:
  Broj Rješenja:
  Klasa: UP/I-230-01/03-01/43
  Urboj: 514-09-02-03-2 od 24.11.2003.
  Zagreb, 24. studenoga 2003.
 • Središnji državni upred za upravu donio je Rješenje kojim se odobrava upis promjene adrese sjedišta i Statuta u Zakladini upisnik:
  Broj Rješenja:
  Klasa: UP/I-230-01/04-01/21
  Urbroj: 515-03-04-2
  Zagreb, 8. lipnja 2004.
 • Središnji državni ured za upravu donio je Rješenje kojim se odobrava upis promjene Statuta u Zakladni upisnik:
  Broj Rješenja:
  Klasa: UP/I-230-01/05-01/29
  Urbroj: 515-03/5-05-2
  Zagreb, 29. srpnja 2005.
 • Središnji državni ured za upravu donio je Rješenje kojim se odobrava upis promjena osobe ovlaštene za zastupanje i Statuta u Zakladini upisnik:
  Broj Rješenja:
  Klasa: UP/I-230-01/08-01/68
  Urbroj: 515-03/5-08-2
  Zagreb, 25. srpnja 2008.
 • Ministarstvo uprave donijelo je Rješenje kojim se odobrava upis promjene Statuta u Zakladni upisnik:
  Broj Rješenja: UP/I-230-01/10-01/54
  Urbroj: 515-03-02-01/3-10-3
  Zagreb, 16. studenoga 2010.
 • Ministarstvo uprave donijelo je Rješenje kojim se odobrava upis promjene Statuta u Zakladni upisnik:
  Broj Rješenja: UP/I-230-01/13-01/67
  Urbroj: 515-03-02-01/1-14-3
  Zagreb, 7. srpnja 2014.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111