hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF
Provedba Programa CARDS 2002.

Nacionalna zaklada je krajem 2004. godine, na temelju odluke ministarske koordinacije za provedbu EU programa, bila nominirana kao posredničko provedbeno tijelo za sheme dodjele financijske potpore na područjima civilnog društva, demokratizacije/ljudskih prava (programi CARDS i Phare), s mogućnošću da u srednjoročnom razdoblju dobije punu akreditaciju kao provedbena agencija, uključujući status provedbene agencije za pojedine Programe Zajednice (Community Programmes).

Na temelju članka 3 stavka 2 Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, članka 5. i članka 9. Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Upravni odbor Zaklade donio je na svojoj 10. sjednici održanoj 22. rujna 2004. godine Odluku o prihvaćanju “Pravila i procedura upravljanja financijskim potporama CARDS programa (Grant Management Procedures)”. Ista pravila i procedure u potpunosti su prilagođene standardima Europske komisije za upravljanje financijskim potporama/natječajima.

Na temelju Ugovora o pružanju usluga br. 96498 sklopljenog s Europskom komisijom 11. ožujka 2005. godine, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva pružala je tehničku pomoć Delegaciji Europske komisije u RH u provođenju natječajnih postupaka i praćenju provedbe projekata okviru sheme za dodjelu financijske potpore “CARDS 2002 - Pružanje usluga u zaštiti zdravlja, socijalnoj skrbi i izvaninstitucionalnom obrazovanju”.


O programu

Projekt CARDS 2002

Osnovni cilj sheme za dodjelu financijske potpore “CARDS 2002 - Pružanje usluga u zaštiti zdravlja, socijalnoj skrbi i izvaninstitucionalnom obrazovanju”, odnosno relevantnog natječaja za prijavu prijedloga projekata ( u daljnjem tekstu: natječaj CARDS 2002), zaključenog 4. travnja 2005. godine, bio je omogućiti potporu organizacijama civilnoga društva (OCD) u pružanju socijalnih usluga na lokalnoj razini, a u suradnji s institucijama sustava socijalne skrbi, zdravstva i obrazovanja. U okviru raspoloživih sredstava poduprijet će se projekti koji, uz opće uvjete administrativne i tehničke prihvatljivosti, zadovoljavaju jedan ili više prioriteta:

 • pružanje konkretnih usluga u područjima socijalne skrbi, zaštite zdravlja, izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja
 • usluge koje pridonose većoj razini kvalitete postojećih usluga
 • usluge koje se inače pružaju, ali nisu dostupne na području provedbe projekta
 • projekti koji proširuju pružanje ili doseg postojećih usluga u odnosu na potrebe krajnjih korisnika
 • druge usluge za kojima postoji dokumentirana potreba na lokalnoj razini.
Najniži iznos koji je udruga mogla zatražiti od Europske komisije je 25.000 EUR, dok je najviši 75.000 EUR. Ukupni iznos za dodjelu koji je predviđen u okviru natječaja CARDS 2002 je 700.000 EUR.

Sukladno odredbama navedenog Ugovora o pružanju usluga br. 96498, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva obavljala je sljedeće specifične usluge u okviru ove CARDS 2002 sheme:

(a) tijekom natječaja
 • procjenjivanje prijedloga projekta (procjena ispunjavanja administrativnih kriterija i prihvatljivosti te procjena tehničke kvalitete projekta), uključujući raspisivanje natječaja za odabir procjenitelja/ica i njihovo osposobljavanje, te obrada rezultata procjene
 • provođenje financijske revizije (procjena kapacitete udruga-korisnica za financijsko upravljanje potporom, usklađivanje proračuna projekata s aktivnostima predviđenim u istim projektima, odnosno s važećim tržišnim cijenama)
 • zapošljavanje i osposobljavanje 3 suradnika/ica za upravljanje CARDS potporama koji će pratiti financijske potpore pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi te Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u sklopu djelokruga aktivnosti istih ministarstva
 • odabir vanjskih stručnjaka/inja za pružanje tehničke pomoći udrugama-korisnicama financijske potpore
 • prevođenje odobrenih prijedloga projekata na engleski jezik
(b) tijekom provođenja projekata koji su dobili financijsku potporu
 • uspostavljanje sustava za praćenje provedbe projekata (uključujući korištenje računalnog programa GIFTS)
 • organiziranje radionica za udruge korisnike financijske potpore s ciljem upoznavanja sa standardnim obvezama vezanim uz financijsku potporu koju koriste
 • zajedno sa suradnicima pri resornim ministarstvima, terensko praćenje provedbe projekata i redovno izvještavanje Delegacije Europske komisije o tijeku provedbe
 • osiguravanje tehničke pomoći udrugama korisnicima financijske potpore (putem prethodno odabranih vanjskih stručnjaka)
 • procesuiranje specifičnih upita udruga korisnika
 • vrednovanje kvalitete opisnih/financijskih izvještaja i prevođenje istih na engleski jezik
 • priprema zahtjeva za isplatu drugog dijela financijske potpore i dostavljanje istih Delegaciji Europske komisije
(c) nakon završetka provedbe sheme za dodjelu financijske potpore
 • priprema, tiskanje i diseminacija publikacije s pregledom provedenih projekata
 • organizacija radionice za udruge korisnike i partnere s ciljem razmjene iskustava i definiranje elemenata održivosti
 • organiziranje konferencije na nacionalnoj razini s ciljem predstavljanja ostvarenih rezultata u okviru cjelokupne sheme za dodjelu financijske potpore/Ugovora o pružanju usluga
Projektni tim koji je pružao navedene usluge definirane ugovorom s Europskom komisijom, činili su sljedeći djelatnici/e Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koji imaju specifične funkcije u okviru projekta:
 • Cvjetana Plavša-Matić, voditeljica tima
 • Veronika Borčić
 • Nenad Vakanjac
Stručnu i tehničko-administrativnu podršku projektnom timu pružali su:
 • 4 stručne osobe zaposlene u Nacionalnoj zakladi za vrijeme provedbe Ugovora o pružanju usluga i to: Jasna Malus, suradnica za upravljanje financijskim potporama projekta CARDS za područje zdravstva, Sanja Galeković, suradnica za upravljanje financijskim potporama projekta CARDS za područje obrazovanja, Gordana Radonić, suradnica za upravljanje financijskim potporama projekta CARDS za područje socijalne skrbi te Tamara Šterk, suradnica za upravljanje financijskim potporama projekta CARDS za područje obrazovanja (u 1. fazi). Navedene suradnice operativnu provedbu aktivnosti obavljale su u nadležnim ministarstvima te se na taj način pripremao drugi dio projekta koji se odnosio na jačanje sposobnosti i kapaciteta nadležnim ministarstava za nastavak provođenja ovih aktivnosti kroz projekte CARDS 2003 i CARDS 2004;
 • procjenitelji/ice prijedloga projekata (odabrani vanjski stručnjaci)
 • stručne osobe za pružanje tehničke pomoć (odabrani vanjski stručnjaci)

Provedbeni mehanizmi

Program CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization - Pomoć Europske zajednice u obnovi, razvoju i stabilizaciji), bio je program tehničko-financijske pomoći Europske unije usvojen u prosincu 2000. godine, čiji je osnovni cilj bio potpora zemljama jugoistočne Europe u aktivnom sudjelovanju u Procesu stabilizacije i pridruživanja. Sukladno Uredbi o programu CARDS Vijeća Europske unije sredstva pomoći EU koristila su se za:
 • obnovu i povratak izbjeglica;
 • stvaranje institucionalnog i zakonodavnog okvira za podupiranje demokracije, vladavine prava i prava manjina, civilnoog društva, nezavisnosti medija, jačanje zakonitosti i mjere za borbu protiv organiziranog kriminala;
 • ekonomske reforme;
 • društveni razvoj, s posebnim naglaskom na smanjenje siromaštva, jednakost spolova, obrazovanje i osposobljavnje te zaštitu okoliša;
 • razvoj tješnjih veza između zemalja korisnika, između njih i EU, te između njih i zemalja kandidata za članstvo u EU;
 • promociju regionalne, međudržavne, prekogranične i međuregionalne suradnje među zemljama korisnicima te između njih i EU.
Izravni korisnici bili su državna tijela na svim razinama, javne ili mješovite javne institucije, institucije koje pružaju pomoć poslovnim subjektima, zadruge, nevladine organizacije, fondacije i druge neprofitne organizacije. Pomoć korisnicima dodljeljivala se putem tehničke pomoći (technical assistance), investicija u opremi i radovima (investments–equipment and works) te shema za dodjelu izravne financijske potpore (grant schemes). Sva dodijeljena sredstva bila su bespovratna.

Program CARDS dijelio se na dvije komponente: nacionalnu i regionalnu. Nacionalna komponenta bila je namijenjena zemljama programa CARDS individualno, dok je regionalna komponenta bila namjenjena svim zemljama u regiji jugoistočna Europa. CARDS program za Republiku Hrvatsku sastojao se od 4 godišnja programa (proračunske godine 2001.-2004.)

CARDS program provodio se u skladu sa standardnim procedurama Europske komisije i disciplinom Upravljanje projektnim ciklusom (EC Project Cycle Management). Financijska sredstva su se odobravajla isključivo za unaprijed isplanirane i razrađene projekte.

Različiti segmenti CARDS programa mogu su se provoditi prema centraliziranom, dekoncentriranom ili decentraliziranom modelu provedbe. Centralizirani model pretpostavljao je da središnjica Europske komisije ima odgovornost za definiranje i provedbu projekata. U dekoncentriranom modelu središnjica Europske komisije prenosi svoje ovlasti na Delegacije Europske komisije u zemlji korisnici programa. U decentraliziranom modelu dio ovlasti se prenosi na tijela državne uprave/javne institucije zemlje korisnika.

Europska komisija insistira na načelu podjele ovlasti oko definiranja programa i njegove provedbe (administrativno-financijskog upravljanja projektima, uključujući provedbu različitih natječaja). To se načelo provlači kroz sva tri modela provedbe:
 • za fazu programiranje (u širem smislu) bili su zaduženi Opća uprava za vanjske poslove Europske komisije, Operativni odjel Delegacije Europske komisije u RH i/ili Uprava za koordinaciju programa pomoći i suradnje s EU pri Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija;
 • za fazu provedbe godišnjih programa, tj. koordinaciju administrativno-financijskih i natječajnih procedura bili su zaduženi Ured za suradnju EuropeAid-a, Financijski odjel Delegacije Europske komisije u RH ili Ministarstvo financija-Središnja jedinica za ugovaranje i financiranje; u to vrijeme očekivalo se da će do kraja 2005. godine Ministarstvo financija postati akreditirana provedbena agencija (Implementing agency), koja će za određene natječajne procedure koristiti usluge akreditiranih posredničkih provedbenih tijela (Intermediary Body)
 • za praćenje provedbe i evaluaciju odgovorni su bili Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija , Ministarstvo financija i relevantne službe Europske komisije (uključujući angažiranje vanjskih stručnjaka za kako bi se osigurala visoka razina nepristranosti i objektivnosti)
Izravne odgovornosti institucija-korisnika CARDS programa (beneficiaries) ovisile su o fazi projektnog ciklusa, modelu provedbe i vrsti pomoći koja se koristi. Relevantne aktivnosti koordiniraju Jedinice za provedbu projekata (Project Implementation Units) pri tijelima državne uprave ili organizacije-krajnji korisnici kod shema dodjele izravne financijske potpore (grantees).

Sheme za dodjelu izravne financijske pomoći

Shema za dodjelu izravne financiske potpore u okviru EU programa predstavljala je natječajnu proceduru za odabir i financiranje određenog broja projekata manjih po svom obimu (u prosjeku potpora je znosila od 50.000 EUR do nekoliko stotina tisuća EUR po projektu). Financijska pomoć (grant) dodjeljivala se za nekomercijalne projekte koji zadovoljavaju određene dugoročne ciljeve EU politike, odnosno strateške smjernice/prioritete jednog od EU programa kao što je npr. CARDS program. Za razliku od drugih oblika pomoći/natječajnih procedura, organizacije-potencijalni korisnici financijske potpore su bili potpuno autonomni u dizajniranju , planiranju i predlaganju projekata te su imali izravno "vlasništvo" nad cijelim procesom, kao i nad konačnim rezultatima. Osim nemogućnosti ostvarivanja profita kroz projekt, ova shema bila je zasnovana na sljedećim načelima:
 • sufinanciranje projekta od strane korisnika (najčešće 10-30% od ukupnog iznosa projekta)
 • ne postoji mogućnost retroaktivnog financiranja projekta ili pojedinih aktivnosti
 • ne postoji mogućnost kumulativnog financiranja (paralelno korištenje dvije ili više financijske pomoći od strane Europske komisije, osim ako to nije posebno regulirano za specifični natječaj).
Financijska pomoć se dodjeljivala temeljem Poziva za prikupljanje prijedloga projekata (Call for Proposals) objavljenom u pisanim medijima/Internetu te Uputa za prijavu projekata (Guidelines for Applicants) koje su jasno precizirale sve uvjete za prijavljivanje prijedloga projekta i dodjelu financijske potpore. Upute se izrađuju u skladu sa strateškim smjernicama / prioritetima CARDS ili drugog EU programa pomoći. Pri prijavljivanju obvezatno je bilo dostaviti sljedeće standardne dokumente:
Obrazac za prijavu prijedloga projekta (Grant Application Form)
Obrazac za proračun projekta (Budget for the Action)
Matrica logičkog okvira (Logical Framework Matrix)
ostali obvezatni prilozi (bilanca, račun prihoda i rashoda, godišnji izvještaj, statut)
Na ovakve natječaje su se, ovisno o specifičnim kriterijima, mogli najčešće javljati različite institucije, uključujući nevladine organizacije te druge neprofitne institucije.

Korisni linkovi

EuropeAid: www.europa.eu.int/comm/europeaid

Delegacija Europske komisije u RH

Europska komisija – Opća uprava za vanjske poslove

Dokumenti

Practical Guide to contract procedures financed from the General Budget of the European Communities in the context of external actions

Postupak odobravanja

Natječaji za dobivanje navedenih vidova pomoći provodila su se prema standardnim procedurama Europske komisije definiranim u dokumentu «Practical Guide to contract procedures financed from the General Budget of the European Communities in the context of external actions». Sve natječaje, ovisno o modelu provedbe i specifičnim iznosima financijskih sredstava, objavljivali su:
 • Ured za suradnju EuropeAida-a na Internet stranicama www.europa.eu.int/comm/europeaid i u Službenom glasilu Europskih zajednica – Serija C
 • Delegacija Europske komisije u RH na Internet stranicama http://www.delhrv.cec.eu.int/ i u lokalnim medijima ili
 • akreditirana hrvatska tijela (nakon što dobiju akreditaciju).

Projekti CARDS 2003 i 2004

U okviru shema za dodjelu financijske potpore “CARDS 2003- Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva koje pružaju socijalne usluge” i CARDS 2004 “Razvoj civilnog društva” bilo je predviđeno da Nacionalna zaklada razvoj civilnog društva provodi specifične provedbene aktivnosti istovjetne onima u projektu CARDS 2002.

Ova dva projekta predviđala su daljnje razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva na području pružanja socijalnih usluga/zaštite okoliša te stvaranje održivih mehanizama za partnersku suradnju i aktivno korištenje resursa istih organizacija na nacionalnoj/lokalnoj razini.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111