hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Uloga Nacionalne zaklade

Europski socijalni fond

Europski socijalni fond (ESF) jedan je od strukturnih i investicijskih fondova Europske unije te je jedan od najznačajnijih izvora financiranja za organizacije civilnoga društva.

Uz doprinos zapošljavanju te gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, Europski socijalni fond je glavni financijski instrument EU za ulaganje u ljude. Fondom se povećavaju mogućnosti zapošljavanja europskih građana, promiče bolje obrazovanje te poboljšava situacija najugroženijih osoba na rubu siromaštva.

Stoga su glavni tematski ciljevi ESF-a poticanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage, promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva, ulaganja u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje te povećavanje sposobnosti institucija i učinkovitosti javne uprave.

Uloga Nacionalne zaklade u provedbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014) te Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN 107/2014, 23/2015), Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva imenovana je Posredničkim tijelom razine 2 u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te sukladno Uredbi, u suradnji s Posredničkim tijelom razine 1, sudjeluje u planiranju proračuna, izradi uputa za prijavitelje, sudjeluje u odabiru projekata, prati napredak u provedbi projekata, provodi mjere informiranja i komunikacije, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima te ostalim poslovima sukladno navedenoj Uredbi.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. odobren je 17. prosinca 2014. godine i predstavlja plansko-programski dokument u okviru kojeg se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za razdoblje 2014.-2020. Osnovni cilj Operativnoga programa je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj.

Operativnim programom definirane su prioritetne osi, investicijski prioriteti i specifični ciljevi koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kao Posredničko tijelo razine 2 nadležna je za provedbu sljedećih investicijskih prioriteta:

U okviru prioritetne osi Socijalno uključivanje investicijski prioriteti su: "Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti" i "Promicanje društvenog poduzetništva i strukovne integracije u društvenim poduzećima te društvene ekonomije i ekonomije solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju".

U okviru prioritetne osi Dobro upravljanje investicijski prioriteti su "Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini".

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta

Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta


Uloga Nacionalne zaklade u provedbi Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

U okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., prioriteta 5. Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje, mjere 5.2. Jačanje uloge organizacija civilnoga društva u društveno gospodarskom razvoju i razvoju demokracije, raspisana su bila tri natječaja u skladu s uvjetima i pravilima prihvatljivosti utvrđenim u Uredbi komisije (EZ) br. 718/2007 (IPA provedbena uredba).

U 2013. godini ugovoren je natječaj Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva, a u 2014. godini natječaj Podrška programa organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za socijalno isključive skupine i Podrška programa organizacija civilnoga društva aktivnih u području volonterstva na jačanju gospodarske i socijalne kohezije s provedbom u 2014.,  2015. i 2016. godini.

Ulaskom Republike Hrvatske u EU 1. srpnja 2013. godine, otvorena je mogućnost korištenje Europskog socijalnog fonda za područje civilnog društva u okviru kojeg su 2014. godine raspisani i ugovoreni natječaji Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga i Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija s provedbom u 2014., 2015. i 2016. godini.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111